QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, SẢN XUẤT VÀ GIAO SẢN PHẨM

1. Khách hàng gửi mẫu hoặc bản vẽ chi tiết
    Gọi điện thoại hoặc gửi qua mail
2. Công ty tiếp nhận, tư vấn và gửi báo giá
3. Khách hàng đồng ý
    Hai bên ký hợp đồng và tạm ứng chi phí thực hiện
4. Tiến hành các bước sản xuất
5. Giao hàng
6. Bảo hành sản phẩm